ΠΡΟΦΙΛ


 

Επιστημονική κατάρτιση 

    • Διπλωματούχος Αγρονόμος – Τοπογράφος Μηχανικός της Πολυτεχνικής σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (2010-2015).
    • Μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (2015-σήμερα).
    • Μέλος Πανελλήνιου Συλλόγου Διπλωματούχων Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών (2015-σήμερα) .
    • Αδειούχος Χειριστής Συστημάτων μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (ΣμηΕΑ/Drone) για την ανοικτή κατηγορία και τις υποκατηγορίες A1, A2 και A3 (2021-σήμερα).
    • Κάτοχος Μελετητικού πτυχίου  Α’ τάξης στις παρακάτω κατηγορίες μελετών:
    1. Χωροταξικές και Ρυθμιστικές Μελέτες
    2. Πολεοδομικές και Ρυμοτομικές Μελέτες 
    3. Οικονομικές Μελέτες
    4. Κοινωνικές Μελέτες
    5. Μελέτες Οργάνωσης και Επιχειρησιακής Έρευνας
    10. Μελέτες συγκοινωνιακών έργων (οδών, σιδηροδρομικών γραμμών, μικρών τεχνικών έργων, έργων υποδομής αερολιμένων) και κυκλοφοριακές μελέτες, 
    13. Μελέτες Υδραυλικών Έργων (εγγειοβελτιωτικών έργων, φραγμάτων, υδρεύσεων, αποχετεύσεων) και διαχείρισης υδατικών πόρων, 
    16. Μελέτες Τοπογραφίας (γεωδαιτικές, φωτογραμμετρικές, χαρτογραφικές, κτηματογραφικές και τοπογραφικές), 
    27. Περιβαλλοντικές Μελέτες