ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
ΔΗΛΩΣΕΙΣ 
Με την έναρξη διαδικασίας κτηματογράφησης σε μια περιοχή, είναι απαραίτητη η συμμετοχή του πολίτη – ιδιοκτήτη ακινήτου (οικοπέδου / αγροτεμαχίου), μέσα από την υποβολή δήλωσης ιδιοκτησίας της ακίνητης περιουσίας του στην περιοχή που πραγματοποιείται η κτηματογράφηση. 

Αναλαμβάνουμε:
 • την ορθή συμπλήρωση και υποβολή της δήλωσης για τα ακίνητα σας το κτηματολόγιο.
 • την συγκέντρωση και τον έλεγχο των δικαιολογητικών-τίτλων ιδιοκτησίας 
 • παροχή συμβουλών και διαρκή ενημέρωση για την εξέλιξη των υποθέσεων
 • άμεσα γρήγορα και με μικρό κόστος.
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ 
Τόσο κατά τη διάρκεια της υποβολής δηλώσεων και δικαιολογητικών για το κτηματολόγιο, όσο κατά τη διάρκεια των αναρτήσεων του, είναι χρήσιμη αν όχι απαραίτητη η προσκόμηση εξαρτημένου Τοπογραφικού διαγράμματος, με σκοπό την ορθή και συνάμα τεκμηριωμένη θέση του γεωτεμαχίου. Με αυτό το τρόπο αποφεύγονται τυχόν αμφιβολίες σχετικά με την ακριβή θέση του ακινήτου και τεκμηριώνονται τυχόν ενστάσεις που μπορεί να προκύψουν. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Κατά τη διάρκεια της υποβολής δηλώσεων και δικαιολογητικών για το κτηματολόγιο είναι απαραίτητη η προσκόμιση γεωγραφικού εντοπισμού (αν όχι τοπογραφικού διαγράμματος) που αποτελεί μια πιο οικονομική λύση. Πρόκειται για απλή αποτύπωση ορίων της ιδιοκτησίας με σκοπό:
 • να εντοπιστεί το ακίνητο 
 • να σχεδιαστούν στο χάρτη τα όρια του ακινήτου 
 • να εκτυπωθεί η εικόνα του και να  υποβληθεί μαζί με τη δήλωση τουΧΩΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
Σε Χωρική Μεταβολή προβαίνει ο ιδιοκτήτες ενός γεωτεμαχίου, εφόσον θίγεται η ακίνητη περιουσία του (κυρίως ως προς το εμβαδόν του ή τα όρια), κατά την ανάρτηση των πινάκων και χαρτών του Εθνικού Κτηματολογίου. Για την «αποκατάσταση της αληθείας», προσκομίζεται στην Κτηματολόγιο Α.Ε., τοπογραφικό διάγραμμα με αποτυπωμένη την πραγματική κατάσταση, σε αντιδιαστολή με την χαρτογραφική πρόταση. 


Κατοχυρώσετε την περιουσία σας. Δηλώστε τα ακίνητα σας. Αναλαμβάνουμε ολόκληρη την διαδικασία υποβολής της δήλωσης σας στο Κτηματολόγιο.


ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

1. Τι είναι το κτηματολόγιο; 
Είναι μια πλήρης καταγραφή όλων των ακινήτων σε όλη την χώρα και των εγγραπτέων πάνω σε αυτά δικαιωμάτων, με σκοπό την προστασία και την κατοχύρωση τους. 

2.Ποιοι έχουν υποχρέωση υποβολής δήλωσης στο Κτηματολόγιο 
Κάθε φυσικό η νομικό πρόσωπο που έχει εμπράγματο ή εγγραπτεο δικαίωμα σε ακίνητο. Συγκεκριμένα, υποχρέωση υποβολής δήλωσης έχει ο ιδιοκτήτης ακίνητου, ο οποίος έχει κυριότητα (πλήρη ή ψιλή), κάθε δικαιούχος επικαρπίας, δουλείας, εμπράγματης ασφάλειας, κατάσχεσης, εγγραπτέας αγωγής, εγγραπτέας μίσθωσης. Η δήλωση αφορά στο δικαίωμα επί ακίνητου και όχι στο ακίνητο. 

3. Ποια είναι τα απαραίτητα δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται με τη δήλωση;
 • Απλό φωτοαντίγραφο του τίτλου, που τεκμηριώνει το δικαίωμα σε ακίνητο (π.χ. συμβόλαιο) 
 • Απλό φωτοαντίγραφο του πιστοποιητικού μεταγραφής στο Υποθηκοφυλακείο 
 • Στοιχεία για τον εντοπισμό του ακίνητου (τοπογραφικό, οικ. Άδεια) 
 • Απλό φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του δικαιούχου 
 • Απλό φωτοαντίγραφο έγγραφου που να αποδεικνύει τον Α.Φ.Μ. (π.χ. απόσπασμα από εκκαθαριστικό σημείωμα εφορίας, αποδεικτικό απόδοσης Α.Φ.Μ. ή λογαριασμό ΔΕΗ) 4. Συνυποβαλλόμενα έγγραφα σε περίπτωση Κληρονομίας 
Το δικαίωμα σε ακίνητο από κληρονομιά, ακόμα και αν δεν έχει γίνει αποδοχή κληρονομιάς, δηλώνεται με την προσκόμιση απαραιτήτων δικαιολογητικών ανάλογα με την ύπαρξη ή όχι διαθήκης. Συγκεκριμένα: 

Κληρονομιά με διαθήκη: 
 • Ο τίτλος του κληρονομούμενου (εφόσον υπάρχει) Ληξιαρχική πράξη θανάτου 
 • Αντίγραφο της δημοσιευμένης διαθήκης 
 • Πιστοποιητικό περί με μη δημοσιεύσεως διαθήκης 
 • Πιστοποιητικό περί μη αποποιήσεως κληρονομιάς Κληρονομιά χωρίς διαθήκη: 
 • Ο τίτλος του κληρονομούμενου (εφόσον υπάρχει) 
 • Ληξιαρχική πράξη θανάτου 
 • Πιστοποιητικό εγγύτερων συγγενών 
 • Πιστοποιητικό περί με μη δημοσιεύσεως διαθήκης 
 • Πιστοποιητικό περί μη αποποιήσεως κληρονομιάς 5. Συνυποβαλλόμενα έγγραφα σε περίπτωση χρησικτησίας: 
Εάν δεν υπάρχει τελεσίδικη δικαστική απόφαση τότε πρέπει να υποβληθούν τα απαραίτητα έγγραφα από το συνδυασμό των οποίων αποδεικνύεται η 20 ετής νομή και κατοχή του ακίνητου ( π.χ. αποδείξεις ΔΕΗ,ΟΤΕ κλπ, Ε9, ένορκες βεβαιώσεις, αποδεικτικά επιδοτήσεων, μισθωτήρια κλπ) 

6. Τέλος κτηματογράφησης 
Καταβάλλεται 35 ευρώ ανά εγγραπτέο δικαίωμα επί ακίνητου κατά την υποβολή της δήλωσης. Ειδικά για τις αγροτικές περιοχές, τα δασικά προσωπικού έχουν εγγραπτέο δικαίωμα σε περισσότερα του ενός ακίνητα εντός του ίδιου ΟΤΑ , καταβάλλουν πάγια τέλη για δυο μόνο εγγραπτέα δικαιώματα, ανεξαρτήτως του συνολικού αριθμού αυτών. 

πηγή: Κτηματολόγιο Α.Ε.