ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑΤο τοπογραφικό διάγραμμα είναι το αποτέλεσμα μιας ολοκληρωμένης μελέτης που περιλαμβάνει, τις μετρήσεις πεδίου, τις εργασίες γραφείου και την έρευνα του μηχανικού. Συντάσσεται με τις απαιτούμενες προδιαγραφές και στοιχεία ανάλογα το σκοπό για τον οποίο θα χρησιμοποιηθεί. 
Είναι απαραίτητο δικαιολογητικό για: 
 • Πράξη Χαρακτηρισμού από το Δασαρχείο 
 • Άδεια Οικοδομής 
 • Αγοραπωλησία Ακινήτου 
 • Κατάτμηση γεωτεμαχίου 
 • Διάγραμμα Γεωμετρικών Μεταβολών στο Εθνικό Κτηματολόγιο 
 • Αντιρρήσεις Δασικών Χαρτών, εξαγοράς ή χρήσης δασικού χαρακτήρα εκτάσεων για γεωργική εκμετάλλευση. 
 • Καθορισμό Αιγιαλού και Παραλίας 
 • Περιβαλλοντικές Αδειοδοτήσεις 
 • Σύσταση Κάθετης και Οριζόντιας Ιδιοκτησίας. 
 • Ρύθμισης Αυθαιρέτου 


Το τεχνικό μας γραφείο αναλαμβάνει να σας εξυπηρετήσει επιστημονικά, γρήγορα, ολοκληρωμένα και οικονομικά. Η έδρα μας βρίσκεται στο Νομό Ιωαννίνων αλλά εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές στη Δυτική Ελλάδα. 


ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ 
Το τοπογραφικό διάγραμμα που προορίζεται για συμβολαιογραφικές πράξεις (αγοραπωλησίες, γονικές παροχές, δωρεές, κληρονομιές κλπ.) αποτελεί την πιο υπεύθυνη υπηρεσία που παρέχει ο τοπογράφος μηχανικός και περιλαμβάνει την μελέτη και εφαρμογή των τίτλων ιδιοκτησίας, την έρευνα των πολεοδομικών διαταγμάτων και τον τεχνικό έλεγχο των ακινήτων, καθώς και τις βεβαιώσεις αρτιότητας και οικοδομησιμότητας του Ν.651/1977, τις βεβαιώσεις για της επεκτάσεις πόλεων του Ν.1337/1983 και τις βεβαιώσεις του Ν.4178/2013 περί ύπαρξης ή απουσίας νόμιμου κτιρίου. 

Η εργασία σύνταξης τοπογραφικού διαγράμματος για συμβόλαια περιλαμβάνει: 

 • Τοπογραφική αποτύπωση των υλοποιημένων ορίων και των ορίων νομής του ακινήτου. -Τοπογραφική αποτύπωση των κτισμάτων επι αυτού. 
 • Εφαρμογή του τίτλου ιδιοκτησίας επί των αποτυπωμένων ορίων και υπολογισμός των συντεταγμένων κορυφών. 
 • Έρευνα πολεοδομικών διαταγμάτων, τεχνικός έλεγχος ακινήτου. 
 • Βεβαιώσεις των Ν.651/1977 και Ν.1337/1983. 
 • Βεβαίωση του Ν.4178/2013 περί ύπαρξης ή απουσίας νόμιμου κτίσματος. 
 • Προσδιορισμός των απαραίτητων χωρικών στοιχείων για τον υπολογισμό της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου. 
 • Σύνταξη τελικού διαγράμματος στο σύστημα του Εθνικού Κτηματολογίου ΕΓΣΑ87, σύμφωνα με τις προδιαγραφές τις σχετικής νομοθεσίας.
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 
Συντάσσουμε εξαρτημένα τοπογραφικά διαγράμματα στο σύστημα ΕΓΣΑ87 που προορίζονται για χρήση στο κτηματολόγιο. Στα διαγράμματα αυτά αποτυπώνονται χωρικά τα εμπράγματα δικαιώματα και τα όρια του ακινήτου βάσει των σχετικών τίτλων ιδιοκτησίας. Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν τίτλοι ιδιοκτησίας και το ακίνητο κατέχεται με χρησικτησία, συντάσσεται εξαρτημένο τοπογραφικό διάγραμμα βάσει των ορίων της καλλιέργειας και της νομής του ακινήτου. Τα διαγράμματα αυτά υποβάλλονται στο κτηματολογικό γραφείο κατά την φάση των δηλώσεων ιδιοκτησίας, με στόχο να καταγραφούν με τρόπο σαφή και αδιαμφισβήτητο τα όρια των δικαιωμάτων, χωρίς σφάλματα που οδηγούν σε διαδικασίες διορθώσεων στο μέλλον. 

Η εργασία σύνταξης Τοπογραφικού Διαγράμματος Κτηματολογίου περιλαμβάνει: 

 • Τοπογραφική αποτύπωση των υλοποιημένων ορίων και των ορίων νομής και καλλιέργειας του ακινήτου. 
 • Τοπογραφική αποτύπωση των κτισμάτων που δηλώνονται στο κτηματολόγιο. Εφαρμογή του τίτλου ιδιοκτησίας επί των αποτυπωμένων ορίων και υπολογισμός των συντεταγμένων κορυφών. 
 • Αντιπαραβολή των υπολογισμένων ορίων με την εσφαλμένη εγγραφή, καθώς και γραφική και αναλυτική υπόδειξη των απαιτούμενων διορθώσεων (στις περιπτώσεις που απαιτείται διόρθωση). 
 • Σύνταξη τελικού διαγράμματος στο σύστημα του Εθνικού Κτηματολογίου ΕΓΣΑ87, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της σχετικής νομοθεσίας.
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΔΕΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ 
Το τοπογραφικό διάγραμμα άδειας δόμησης αποτελεί μία πλήρη τοπογραφική μελέτη στο ΕΓΣΑ87 και παρέχει στον μηχανικό της άδειας δόμησης το υπόβαθρο και το πολεοδομικό καθεστώς του ακινήτου για τον σχεδιασμό του ιδιωτικού έργου. Το τοπογραφικό διάγραμμα άδειας δόμησης προορίζεται για τις Υπηρεσίες Δόμησης (Πολεοδομίες), όπου ελέγχεται για την πληρότητά του. Η ακρίβεια των μετρικών δεδομένων που παρέχονται, η ερμηνεία των πολεοδομικών όρων δόμησης, καθώς και η εναρμόνιση της τοπογραφικής μελέτης με τις προδιαγραφές των Ν.4178/2013 και Ν.4030/2011, αποτελούν τα στοιχεία που διευκολύνουν το έργο του Αρχιτέκτονα / Πολιτικού Μηχανικού και αποτρέπουν παραλείψεις και καθυστερήσεις στην μελέτη και στην έκδοση της άδειας δόμησης. Η εργασία σύνταξης τοπογραφικού διαγράμματος άδειας δόμησης απευθύνεται κυρίως προς επαγγελματίες στο χώρο των μελετών και των κατασκευών και περιλαμβάνει: 


 • Τοπογραφική και υψομετρική αποτύπωση των υλοποιημένων ορίων και των ορίων καλλιέργειας του ακινήτου. 
 • Πλήρης τοπογραφική και υψομετρική αποτύπωση της θέσης και των διαστάσεων όλων των επικείμενων κατασκευών. 
 • Πλήρης τοπογραφική και υψομετρική αποτύπωση των κατασκευών και των ορίων των όμορων ακινήτων (όπου αυτό προβλέπεται από την νομοθεσία). 
 • Τοπογραφική αποτύπωση των περιμετρικών κοινόχρηστων χώρων .
 • Εφαρμογή του τίτλου ιδιοκτησίας επί των αποτυπωμένων ορίων και υπολογισμός των συντεταγμένων κορυφών. 
 • Ψηφιακό υψομετρικό μοντέλο εδάφους και ισοϋψείς καμπύλες. 
 • Έρευνα πολεοδομικών διαταγμάτων, τεχνικός έλεγχος ακινήτου. 
 • Πίνακας πολεοδομικών διαταγμάτων, όρων και περιορισμών δόμησης της περιοχής του ακινήτου. 
 • Πίνακας συντεταγμένων κορυφών έργου. 
 • Έκδοση φορολογικών δικαιολογητικών της τοπογραφικής μελέτης. 
 • Σύνταξη τελικού διαγράμματος στο σύστημα του Εθνικού Κτηματολογίου ΕΓΣΑ87, σύμφωνα με τις προδιαγραφές τις σχετικής νομοθεσίας. 
 • Επιπλέον τοπογραφική υποστήριξη παρέχεται στη φάση της κατασκευής.
ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Τοπογραφικό διάγραμμα οικοπέδων σε οικισμό κάτω των 2000 κατοίκων

Τοπογραφικό διάγραμμα οικοπέδου σε εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο