ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ GIS


Το Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών (G.I.S.) Geographic Information Systems, είναι σύστημα διαχείρισης χωρικών δεδομένων και συσχετισμένων ιδιοτήτων. Είναι ένα ψηφιακό σύστημα, ικανό να ενσωματώσει, αποθηκεύσει, προσαρμόσει, αναλύσει και παρουσιάσει γεωγραφικά συσχετισμένες πληροφορίες. Σε πιο γενική μορφή, είναι ένα εργαλείο "έξυπνου χάρτη", το οποίο επιτρέπει στους χρήστες του να αποτυπώσουν μια περίληψη του πραγματικού κόσμου, να δημιουργήσουν διαδραστικά ερωτήσεις χωρικού ή περιγραφικού χαρακτήρα (αναζητήσεις δημιουργούμενες από τον χρήστη), να αναλύσουν τα χωρικά δεδομένα, να τα προσαρμόσουν και να τα αποδώσουν σε αναλογικά μέσα (εκτυπώσεις χαρτών και διαγραμμάτων) ή σε ψηφιακά μέσα (αρχεία χωρικών δεδομένων, διαδραστικοί χάρτες στο Διαδίκτυο).

Οι εφαρμογές GIS μπορούν να χρησιμοποιηθούν στους παρακάτω τομείς :   • Διαχείριση οδικού και μεταφορικού δικτύου 
  • Διαχείριση δικτύων κοινής ωφέλειας 
  • Καταγραφή αστικών και κοινωνικών υποδομών 
  • Χαρτογραφία 
  • Καταγραφή και απεικόνιση των πολεοδομικών συγκροτημάτων των πόλεων. 
  • Χωροθετήσεις έργων ( ΧΥΤΑ,Φράγματα, οδικά δίκτυα) 
  • Μοντέλα μορφολογίας αναγλύφου